Raseborg Trail Runners

BLI MEDLEM

Var i kontakt med oss per epost raseborgtrailrunners@gmail.com

Styrelsen 2023-2024
Ville Vuorelma, Ordförande
Jan Täppinen, Kassör
Jonna Öblom, Vice ordförande
Susanna Nyholm, Sekreterare
Monica Lönnqvist, Jan-Peter Stenvall, Styrelsemedlem

Är du nyfiken på vår verksamhet? Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skriv en epost till oss på raseborgtrailrunners@gmail.com, och kom med på ngt av våra träningstillfällen och träffa gänget. Sen kan du överväga om du själv vill bli medlem!

Vi löper och tränar tillsammans på olika håll i Raseborg med omnejd. Veckolänkar i Karis och Ekenäs. De senaste åren har vi ordnat kostnadsfria av Trainium dragna löp- och gymträningar för våra medlemmar under vår och höst. Vi ordnar även träningsdagar- och läger där vi också äter, umgås och tränar annat än bara löpning tillsammans. Nu som då gör vi även gemensamma tävlingsresor.

FÖRENINGENS STADGAR

1§ Föreningens namn, hemort och språk Föreningens namn är Raseborg Trail Runners rf, dess hemort är Raseborg och föreningen är svenskspråkig

2§ Syfte och verksamhet Föreningens syfte är att ordna en trail run tävling årligen fr.o.m. år 2021. Föreningen kan även ordna mindre evenemang och sammankomster under året för att främja stiglöpningen i regionen. Föreningens uppgift är även att väcka och höja intresse för, samt främja, utövande av stiglöpning inom sitt verksamhetsområde Raseborg med omnejd.

2§ Syfte och verksamhet Föreningens syfte är att ordna en trail run tävling årligen fr.o.m. år 2021. Föreningen kan även ordna mindre evenemang och sammankomster under året för att främja stiglöpningen i regionen. Föreningens uppgift är även att väcka och höja intresse för, samt främja, utövande av stiglöpning inom sitt verksamhetsområde Raseborg med omnejd.

3§ Medlemmar Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Som understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Medlemmarna kan representera föreningen i tävlingar. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4§ Medlemmens rättigheter Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.

5§ Medlemmens skyldigheter En ordinarie medlem är skyldig att betala en årlig medlemsavgift, som bestäms årligen på föreningsmötet. En understödande medlem är skyldig att betala en årlig avgift för understödande medlem. Hedersordförandena och hedersmedlemmarna betalar inte en medlemsavgift.

6§ Utträde ur föreningen En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

7§ Uteslutning av en medlem ur föreningen Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som medlemmen genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

8§ Styrelse Till föreningens styrelse hör en ordförande och minst två och högst sju ordinarie medlemmar. Till styrelsen väljs inga suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en kassör, en sekreterare och andra funktionärer. Styrelsens mandattid är föreningens räkenskapsperiod. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar är närvarande.

9§ Teckning av föreningens namn Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör eller en person som har förordnats av styrelsen, var för sig.

10§ Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod är 1.11 – 31.10.

11§ Verksamhetsgranskare Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren senast fyra veckor före det möte där bokslutet kommer att fastställas. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före mötet i fråga. 8. Föreningens möten Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i februari-juni. Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten. 9. Kallelse till föreningens möten Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 14 dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post. 10. Årsmöte Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 1. mötet öppnas 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras 4. föredragningslistan för mötet godkänns 5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras 6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga 7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs 8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen 9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter 10. övriga i möteskallelsen angivna ärenden Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

13§ Beslutsordning och beslutförhet Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten. Föreningens möte är beslutfört då kallelse till mötet har gjorts enligt stadgarna.

14§ Extra möte Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

15§ Ändring av stadgarna Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna.

16§ Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.